Selasa, 19 November 2013

Pupuh sunda dan jenis nya

Pupuh adalah bentuk sastra sunda yang berbentuk puisi, yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. ( guru wilangan, guru lagu, dan watek). Guru wilangan adalah jumlah engang (suku kata) tiap padalisan (larik/baris). Guru lagu adalah sora panungtung (bunyi vokal akhir) tiap padalisan. Sedangkan watek adalah karakteristik isi pupuh. Terdapat 17 jenis pupuh, masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda.
·         Asmarandana, bertemakan birahi, cinta kasih seseorang kepada kekasih, sahabat, maupun keluarga.
·         Balakbak, bertemakan lawak, banyolan tentang kehidupan sehari-hari.
·         Dandanggula, bertemakan ketenteraman, keagungan, kegembiraan.
·         Durma, bertemakan kemarahan, kesombongan, semangat.
·         Gambuh, bertemakan kesedihan, kesusahan, kesakitan.
·         Gurisa, bertemakan khayalan seseorang.
·         Juru demung ,bertemakan kebingungan, masalah kehidupan.
·         Kinanti, bertemakan penantian seseorang.
·         Lambang, bertemakan lawak dengan aspek renungan.
·         Magatru, bertemakan penyesalan.
·         Maskumambang,  bertemakan kesedihan yang mendalam, rasa prihatin.
·         Mijil, bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan.
·         Pangkur, bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat.
·         Pucung, bertemakan rasa marah pada diri sendiri.
·         Sinom, bertemakan kegembiraan.
·         Wirangrong, bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri.
·         Ladrang, bertemakan sindiran.

Contoh Pupuh Beserta Guru Lagu Dan Guru Wilangannya :
1. Asmarandana
Di bangun oleh 7 (tujuh) padalisan Guru Lagu dan guru wilangan nya (8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a). 
Conoh :
Éling-éling mangka éling [8-i]
rumingkang di bumi alam [8-a]
darma wawayangan baé [8-é]
raga taya pangawasa [8-a]
lamun kasasar lampah [7-a]
napsu nu matak kaduhung [8-u]
badan anu katempuhan [8-a]

2. Balakbak

Di bangun oleh 3 (tiga) padalisan Guru lagu dan guru wilangan nya  (15-é, 15-é, 19-é).
Contoh :
Aya warung sisi jalan ramé pisan, Citaméng [15-é]
Awéwéna luas-luis geulis pisan, ngagoréng [15-é]
Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyét, nyangéréng [19-é]

3. Dangdanggula

Di bangun oleh 10 (sepuluh) padalisan  guru lagu dan guru wilangan nya (10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a).

Contoh :
Méga beureum surupna geus burit [10-i]
ngalanglayung panas pipikiran [10-a]
cikur jangkung jahé konéng [8-é]
naha teu palay tepung [7-u]
simabdi mah ngabeunying leutik [9-i]
ari ras cimataan [7-a]
gedong tengah laut [6-u]
ulah kapalang nya béla [8-a]
paripaos gunting pameulahan gambir [12-i]
kacipta salamina [7-a]

4. Durma

Di bagun oleh 7 (tujuh) padalisan, guru lagu dan guru wilangan nya (12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 7-i, 5-a, 7-i).

Contoh :
Moal ngejat sanajan ukur satapak [12-a]
geus dipasti ku jangji [7-i]
mun tacan laksana [6-a]
numpes musuh sarakah [7-a]
henteu niat seja balik [8-i]
najan palastra [5-a]
mati di médan jurit [7-i]

5. Gambuh

Di bangun oleh 5 (lima) padalisan, guru lagu dan guru wilangan nya (7-u, 10-u/i, 12-i, 8-u, 8-o).

Contoh :
Ngahuleng banget bingung [7-u]
henteu terang ka mana nya indit [10-i]
turug-turug harita téh enggeus burit [12-i]
panon poé geus rék surup [8-u]
keueung sieun aya méong [8-o]

6. Gurisa

Di bangun oleh 8 (delapan) padalisan guru lagu dan guru wilangan nya (8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a). 

Hayang teuing geura beurang (8-a)
geus beurang rék ka Sumedang (8-a)
nagih kanu boga hutang (8-a)
mun meunang rék meuli soang (8-a)
tapi najan henteu meunang (8-a)
teu rék buru buru mulang (8-a)
rék tuluy guguru nembang (8-a)
jeung diajar nabeuh gambang (8-a)

7. Jurudemung

Di bangun oleh 5 (lima) padalisan, guru lagu dan guru wilangan nya (8-a, 8-u, 6-i, 8-a, 8-u).

Contoh :
Mungguh nu hirup di dunya [8-a]
ku kersaning anu Agung [8-u]
geus pinasti panggih [6-i]
jeung dua rupa perkara [8-a]
senang paselang jeung bingung [8-u]

8. Kinanti

Di bangun oleh 6 (enam) padalisan guru lagu dan guru wilangan nya (8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i).

Contoh :
Budak leutik bisa ngapung [8-u]
babaku ngapungna peuting [8-i]
nguriling kakalayangan [8-a]
néangan nu amis-amis [8-i]
sarupaning bungbuahan [8-a]
naon baé nu kapanggih [8-i]

9. Ladrang

Di bangun oleh  4 (empat) padalisan, guru lagu dan guru wilangan nya  (10-i, 8-a, 8-i, 12-a).

Contoh :
Aya hiji rupa sato leutik [10-i]
éngkang-éngkang, éngkang-éngkang [8-a]
sok luluncatan di cai [8-i]
ari bangun arék sarupa jeung lancah [12-a]

10. Lambang

Di bangun oleh 4 (empat) padalisan guru lagu lagu dan guru wilangan nya (8-a, 8-a, 8-a, 8-a).

Contoh :
Nawu kubang sisi tegal [8-a]
nyair bogo meunang kadal [8-a]
atuh teu payu dijual [8-a]
rék didahar da teu halal [8-a]

11. Magatru

Dibangun oleh 5 (lima) padalisan, guru lagu dan guru wilangan nya (12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o). 

Contoh :
Majalaya Ciparay Banjaran Bandung [12-u]
Kopo reujeung Cisondari [8-i]
Cicaléngka Ujungberung [8-u]
Rajamandala Cimahi [8-i]
Lélés Limbangan Tarogong [8-0]

12. Maskumambang

DSi bangun oleh 4 (empat) padalisan guru lagu dan guru wilangan nya (12-i, 6-a, 8-i, 8-a).

Contoh :
Hé manusa mana kaniaya teuing [12-i]
teu aya rasrasan [6-a]
kaula maké disumpit [8-i]
naha naon dosa kula [8-a]

13. Mijil

Di bangun oleh 6 (genep) padalisan Guru lagu dan guru wilangan nya  (10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u).

Contoh ;
Mesat ngapung puta sang Arimbi [10-i]
jeung méga geus awor [6-o]
beuki lila beuki luhur baé [10-é]
larak-lirik ningali ka bumi [10-i]
milari sang rayi [6-i]
Pangéran Bimanyu [6-u]

14. Pangkur

Di bangun oleh 7 (tujuh) padalisan guru lagu dan guru wilangan nya (8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-a). 

Contioh :
Seja nyaba ngalalana [8-a]
ngitung lembur ngajajah milang kori [12-i]
henteu puguh nu dijugjug [8-u]
balik paman sadaya [7-a]
nu ti mana tiluan semu rarusuh [12-u]
Lurah bégal ngawalonan [8-a]
Aing ngaran Jayapati [8-i]

15. Pucung

Di bangun oleh 4 (empat) padalisan, guru lagu dan guru wilangan nya (12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a).

Contoh :
Lutung buntung luncat kana tunggul gintung [12-u]
monyét loréng leupas [6-a]
luncat kana pager déngdék [8-é]
bajing kuning jaralang belang buntutna [12-a]

16. Sinom

Di bangun oleh 9 (sembilan) padalisan, guru lagu dan guru wilangan nya  (8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a/8-a, 8-i, 12-a). 

Contoh :
Warna-warna lauk émpang [8-a]
aya nu sami jeung pingping [8-i]
pagulung patumpang-tumpang [8-a]
Ratna Rengganis ningali [8-i]
warnaning lauk cai [7-i]
lalawak pating suruwuk [8-u]
sepat patingk(ar)océpat [7-a (8-a)]
julung-julung ngajalingjing [8-a]
sisi balong balingbing sisi balungbang [12-a]

17. Wirangrong

Di bangun oleh 6 (enam) padalisan Guru lagu dan guru wilangan nya (8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a).

Contoh :
Barudak mangka ngalarti [8-i]
ulah rék ka dalon-dalon [8-o]
enggong-enggon nungtut élmu [8-u]
mangka getol mangka tigin [8-i]
pibekeleun saréréa [8-a]
modal bakti ka nagara [8-a]

Sabtu, 09 November 2013

Yayan Jatnika - Sancang Lirik

yayan jatnika - sancang


ngalanglangan pakidulan di garut
ombak basisir ketir dina waktu eta
Sayang helang kakarang gajah 
rosa jojontor sancang

Reff//

Ceunah cek beja baheula aya nagara
sancang pakuan pajajaran katelahna
prabu siliwangi nu jadi rajana
sakti mandra buhunan

Bade di islamkeun anjeuna alim
di udag putrana prabu kiansantang
hilang di leuweung eta... tileum di leuweung eta.... 
sancang nu caneoh geueuman

kembali ke Reff//

Kamis, 07 November 2013

Kujang Senjata Tradisional Khas Jawa Barat

Nama Kujang berdasakan bentuk dan ukurannya;

1. Kujang Gagab bentuknya lebar dan harus di soren atau diikatkan di pingang.
2. Kujang Bangking, bentuknya ramping seperti yang kita kenal.
3. Kujang Pangarek, karena besarnya cara bawanya pun harus di pikul.
4. Kujang Pamangkas, bentuknya panjang hingga cara bawanya pun mesti di tenteng


Jenis-jenis kujang berdasarkan bentuk rupanya,

Karakteristik sebuah kujang memiliki sisi tajaman dan nama bagian, antara lain : papatuk/congo (ujung kujang yang menyerupai panah), eluk/silih (lekukan pada bagian punggung), tadah (lengkungan menonjol pada bagian perut) dan mata (lubang kecil yang ditutupi logam emas dan perak). Selain bentuk karakteristik bahan kujang sangat unik cenderung tipis, bahannya bersifat kering, berpori dan banyak mengandung unsur logam alam.
Dalam Pantun Bogor, kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, dan bentuk, kujang terbagi mnejadi beberapa jenis, dianytaranya :

  1.  Kujang Pusaka (lambang keagungan dan pelindungan keselamatan)
  2.  Kujang Pakarang (untuk berperang)
  3.  Kujang Pangarak (sebagai alat upacara)
  4.  Kujang Ciung (menyerupai burung ciung)
  5.  Kujang Jago (menyerupai bentuk ayam jantan)
  6.  Kujang Kuntul (menyerupai burung kuntul/bango) 
  7.  Kujang Bangkong (menyerupai katak)
  8.  Kujang Naga (menyerupai binatang mitologi naga
  9.  Kujang Badak (menyerupai badak)
  10.  Kujang Pekarangan, bentuknya agak lurus biasa digunakan untuk alat pertanian.


Disamping itu terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan.

Kujang berdasarkan mata atau lubang dan artinya;

1. Mandala Agung, bermata sembilan biasanya pemegangnya adlah Raja Brahmesta dan Pandita agung.
2. Mandala Sama, bermata delapan
3. Mandala Jati, bermata tujuh biasanya pemegangnya Prabu anom, mantri dangka dan pandita.
4. Mandala Suda, bermata enam
5. Mandala Seba, bermata lima, biasanya pemegangnya seorang bupati, geurang serat, geurang puun.
6. Mandala Rasa biasa disebut wesi kuning, bermata empat pemegangnya para putri menak keraton.
7. Mandala Karma, bermata tiga, pemegangnya para puun.
8. Mandala Permana. bermata dua.
9. Mandala Kasungka, bermata satu pemegangnya para guru tangtu agama.

Mata kujang melambangkan mandala atau dunia atau alam yang akan dilalui manusia, yaitu mandala kasungka, mandala permana, mandala karma, mandala rasa, mandala seba, mandala suda, mandala jati, mandala sama dan mandala agung.

Dilihat dari strukturnya kujang ada dua bagian,


- Jati diri kujang
- Jati Nagara Kujang

Berdasarkan lubang atau matanya kujang pun dapat diartikan;
lubang 1 disebut ngaherang
lubang 2 disebut lumenggang
lubang 3 disebut gumulung
lubang 4 disebut gumelar
lubang 5 disebut mangrupa
lubang 6 disebut usik
lubang 7 disebut malik
lubang 8 disebut ngajadi
lubang 9 disebut medal
lubang 10 atau kembali ke 0 disebut nunggal, suwung


Kujang merupakan senjata tradisional khas Jawa Barat (Sunda) melambangkan kekuatan dan keberanianuntuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas, baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.Kujang memiliki nilai sakral serta mempunyai kekuatan magis. Beberapa peneliti menyatakan bahwa istilah "kujang" berasal dari katakudihyang (kudi dan Hyang. Kujang (juga) berasal dari kata Ujang, yang berarti manusia atau manusa. Manusia yang sakti sebagaimana Prabu Siliwangi.